Privacyverklaring Huisartsen Eemland

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd wat het verwerken van persoonsgegevens inhoudt en wat Huisartsen Eemland doet om uw privacy te beschermen wanneer uw persoonsgegevens worden verwerkt.

Algemeen

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten.

Persoonsgegevens zijn gegevens die direct over iemand gaan ofwel die naar een persoon te herleiden zijn. Denk aan iemands naam, adres en woonplaats. Sommige persoonsgegevens zijn heel gevoelig zoals informatie over iemands gezondheid. Deze gegevens worden door de wet extra beschermd.

Doelen

Uw gegevens mogen alleen verwerkt worden met een bepaald doel. Wij verwerken persoonsgegevens met onderstaande doelen:

 • Voor het uitvoeren van de met u gesloten overeenkomst. Bijvoorbeeld de geneeskundige behandelovereenkomst.
 • Voor het voeren van de administratie alsmede andere interne beheersactiviteiten.
 • Voor declaraties bij de zorgverzekeraar.
 • Voor uitbetaling aan zorgverleners.
 • Voor het verbeteren van kwaliteit van zorg. Bijvoorbeeld door het opstellen van rapportages voor zorgverleners
 • Voor het kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals administratie en bewaarplicht
 • Voor het behandelen van geschillen.
 • Voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.
 • Voor het doen van (klant)tevredenheidsonderzoeken.

Welke gegevens verwerken wij?

Wij verwerken de volgende soorten gegevens:

 • Contactgegevens, zoals naam, adres, telefoonnummer etc.
 • Medische gegevens
 • Gegevens met betrekking tot facturatie
 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Gegevens die u met ons deelt via onze website

Omdat wij declaraties voor de huisartsenpraktijk indienen bij de zorgverzekeraar ziet u onze naam op het afschrift bij de zorgverzekeraar staan.

 • Bij een bezoek aan de Huisartsenpost leggen wij gegevens vast en sturen wij deze gegevens door aan uw eigen huisarts. Op die manier is uw huisarts op de hoogte van wat er is gebeurd en worden uw gegevens toegevoegd aan uw medisch dossier.
 • Wanneer u toestemming heeft gegeven voor het delen van uw medische gegevens via het Landelijk Schakelpunt (LSP) haalt Huisartsenpost Eemland delen van uw medisch dossier bij de huisarts ten behoeve van uw behandeling op. Toestemming kunt u zelf geven of intrekken via Volgjezorg.
 • Huisartsenpost Eemland levert, ten behoeve van het uitvoeren van Medisch Wetenschappelijk Onderzoek, gegevens aan NIVEL. Zie hier de privacyverklaring van NIVEL. Als u bezwaar heeft tegen het gebruik van uw gegevens voor onderzoek, kunt u dat aangeven bij de triagist of arts.
 • Eens in de drie jaar voert huisartsenpost Eemland een ‘patiënttevredenheidsonderzoek’ uit. Wij gebruiken hiervoor uw e-mailadres of adresgegevens. Als u niet wilt dat deze gegevens voor het patiënttevredenheidsonderzoek worden gebruikt, kunt u dat aangeven bij info@huisartsenposteemland.nl
 • Na uw uitdrukkelijke toestemming verwerken wij, voor scholingsdoeleinde video opname van uw gesprek met de zorgverlener op de huisartsenpost.

Waarom mogen wij deze gegevens verwerken?

Wij verwerken uw persoonsgegevens in lijn met de opdracht van de aangesloten huisartsenpraktijken. Huisartsen Eemland biedt zorgprogramma’s, ondersteunt bij de (financiële) administratie, praktijkmanagement en kwaliteit van zorg.

Huisartsen Eemland heeft maatregelen genomen om patiëntgegevens voldoende te beveiligen tegen ongeautoriseerde toegang en verlies. Wij zorgen er daarnaast voor dat wij patiëntgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor het uitvoeren van onze opdracht.

Welke rechten heeft u?

 • Inzagerecht
  U heeft het recht om de gegevens die Huisartsen Eemland van u verwerkt in te zien
 • Correctie- en vernietigingsrecht
  U heeft in sommige gevallen het recht uw gegevens te laten wijzigen of te vernietigen
 • Recht van bezwaar
  U kunt bezwaar maken tegen bepaalde verwerkingen van u persoonsgegevens
 • Recht op beperking
  U heeft onder omstandigheden het recht op de beperking van de verwerking van uw gegevens
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid
  U heeft het recht om de door u aan Huisartsen Eemland verstrekte gegevens te ontvangen in een gangbaar digitaal bestandsformaat.

Let op: bij aanvragen kunnen wij u vragen om nader bewijs van uw identiteit (kopie van uw identiteitsbewijs). Dit doen wij om te voorkomen dat wij persoonsgegevens aan de verkeerde partij/ persoon verstrekken. Ook kan het zijn dat wij uw verwijzen naar uw hoofdbehandelaar (uw huisarts) voor het uitvoeren van uw rechten.

Voor het uitoefenen van uw privacyrechten en voor klachten, vragen of opmerkingen kunt u een e-mail sturen naar fg@huisartseneemland.nl